Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty normatywne

Kalendarium powstania Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie

31 maja 1950 r. - utworzenie Wy?szej Szko?y Rolniczej w Olsztynie.

19 czerwca 1969 r. - utworzenie Wy?szej Szko?y Nauczycielskiej w Olsztynie.

1 pa?dziernika 1972 r. - Wy?sza Szko?a Rolnicza przemianowana na Akademi? Rolniczo-Techniczn?.

20 sierpnia 1974 r. - Wy?sza Szko?a Nauczycielska przekszta?cona w Wy?sz? Szko?? Pedagogiczn?.

23 kwietnia 1980 r. - powo?anie Warmi?skiego Instytutu Teologicznego w Olsztynie

29 wrze?nia 1992 r. - z inicjatywy rektorów prof. Andrzeja Hopfera i prof. Stanis?awa Szteyna odby?o si? wspólne posiedzenie senatów akademickich WSP i ART.

1 pa?dziernika 1992 r. ?rodowiska akademickie Wy?szej Szko?y Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej zainaugurowa?y wspólnie w kortowskiej hali sportowej rok akademicki 1992/1993,

29 stycznia 1993 r. Senat Akademicki ART, uwzgl?dniaj?c intencje ministra edukacji narodowej -- rozwa?y? mo?liwo?? g??bszej integracji olszty?skiego ?rodowiska akademickiego, prowadz?cej do ewentualnego po??czenia ART i WSP. Powo?ano komisj? do zbadania zasadno?ci integracji ART i WSP.

23 lutego 1993 r. w Sali Senatu ART odby?o si? posiedzenie Olszty?skiego Forum Naukowego, by przedstawi? swoje pogl?dy na temat mo?liwo?ci utworzenia w Olsztynie uniwersytetu.

19 stycznia 1994 r. OFN powo?a? Zespó? ds. Organizacji Uniwersytetu Olszty?skiego w sk?adzie: Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Tadeusz Krzymowski; cz?onkowie: prof. dr hab. Andrzej Hopfer, rektor ART; dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. i rektor WSP; prof. dr hab. Wojciech Budzy?ski, prorektor ART; prof. dr hab. Jan Szczerbowski, dyrektor Instytutu Rybactwa ?ródl?dowego; prof. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, Instytut Biologii i Ochrony ?rodowiska WSP; dr hab. Stanis?aw Achremczyk, prof. WSP, dyrektor O?rodka Bada? Naukowych im. W. K?trzy?skiego,

26 maja 1995 r. na posiedzeniu Senatu ART wojewoda olszty?ski dr Janusz Lorenz omówi? g?ówne przes?anki sk?aniaj?ce do restrukturyzacji kszta?cenia oraz przekonywa? zebranych do zintensyfikowania dzia?a? na rzecz utworzenia w Olsztynie uniwersytetu.

23 pa?dziernika 1995 r. odby?o si? w Kortowie (w Sali Senatu ART) robocze spotkanie kierownictw dwóch uczelni olszty?skich: Akademii Rolniczo-Technicznej (uczestnicy: rektor, prorektorzy) oraz Wy?szej Szko?y Pedagogicznej (uczestnicy: rektor, prorektorzy, dziekani wydzia?ów, przewodnicz?cy zwi?zków zawodowych, dyrektor administracyjny, kwestor) - z udzia?em prezesa Olszty?skiego Forum Naukowego prof. Tadeusza Krzymowskiego. Tematem spotkania by?y sprawy uniwersytetu w Olsztynie, przes?anki jego powo?ania oraz zarys koncepcji organizacyjnej, któr? w imieniu uczelni kortowskiej zaprezentowa? prof. Wojciech Budzy?ski.

23 pa?dziernika 1996 r. odby?o si? spotkanie kierownictw: Akademii Rolniczo-Technicznej i Wy?szej Szko?y Pedagogicznej. Podczas spotkania przedstawiono najwa?niejsze problemy obu uczelni oraz wymieniono pogl?dy o sposobach ich rozwi?zywania. Potwierdzono wol? rozwoju, przekszta?ce? i doskonalenia uczelni - zmierzaj?cych do utworzenia uniwersytetu. Okre?lono formy bie??cej wspó?pracy. Ustalono, i? wytypowani zostan? przedstawiciele senatów, którzy b?d? uczestniczy? w tematycznie wybranych posiedzeniach. Kolejne spotkanie odby?o si? na terenie WSP pod koniec listopada br.

12 maja 1997 r. podpisano w Olsztynie o?wiadczenie o ustanowieniu "Fundacji na rzecz utworzenia i rozwoju uniwersytetu olszty?skiego".

9 lipca 1997 r. - nadzwyczajne posiedzenie Senatu ART, na którym podj?to uchwa?? o woli utworzenia uniwersytetu w wyniku integracji uczelni olszty?skich.

15 lipca 1997 r. - nadzwyczajne posiedzenie Senatu ART, na którym podj?to uchwa?? o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie.

29 kwietnia 1998 r. minister edukacji narodowej Miros?aw Handke powo?a? Zespó? do spraw Utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie w sk?adzie: prof. dr hab. Jerzy Zdrada, podsekretarz stanu w MEN, jako przewodnicz?cy; Zbigniew Babalski - wojewoda olszty?ski; prof. dr hab. Stefan Smoczy?ski - rektor Akademii Rolniczo-Technicznej im. Micha?a Oczapowskiego w Olsztynie; prof. dr hab. Ryszard Górecki - prorektor ART w Olsztynie; prof. dr hab. Andrzej Staniszewski - rektor Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Olsztynie, prof. dr hab. Józef Gómiewicz - prorektor WSP w Olsztynie; ks. prof. Jan Guzowski - rektor Wy?szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmi?skiej "Hosianum"; ks. bp dr Jacek Jezierski - wikariusz generalny Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmi?skiej.

8 maja 1998 r. w olszty?skim Urz?dzie Wojewódzkim odby?o si? pierwsze spotkanie cz?onków Zespo?u ds. Utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie. Zgromadzeni ustalili szczegó?owy harmonogram pracy zespo?u; rektorzy poszczególnych uczelni przedstawili informacje o potencjale naukowo-badawczym swoich jednostek organizacyjnych.

To nadzwyczajne i historyczne posiedzenie senatów Akademii Rolniczo-Technicznej i Wy?szej Szko?y Pedagogicznej oraz Rady Naukowej Warmi?skiego Instytutu Teologicznego odby?o si? 26 maja na zaproszenie wojewody olszty?skiego w sali konferencyjnej Urz?du Wojewódzkiego. Po nim nast?pi?a wzmo?ona praca nad przygotowaniem wniosku o utworzenie uniwersytetu w Olsztynie.

Na wspólnym posiedzeniu senatów akademickich: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wy?szej Szko?y Pedagogicznej i Rady Naukowej Warmi?skiego Instytutu Teologicznego przewodnicz?cy im rektorzy przedstawili stanowiska o partnerskim udziale w tworzeniu uniwersytetu w Olsztynie. Z kolei przedstawiciele uczelni potwierdzili je, zgodnie g?osuj?c za utworzeniem uniwersytetu. Zaapelowali tak?e do parlamentarzystów olszty?skich o poparcie wniosku w Sejmie.

Wojewoda olszty?ski Zbigniew Babalski o?wiadczy?, ?e w kszta?t uniwersytetu ingerowa? nie b?dzie. Sprawy merytoryczne pozostawi? ?rodowisku naukowemu. Deklarowa? natomiast pomoc w stworzeniu zaplecza materialnego i zapewni?, ?e ci, którzy "przecierali szlaki", zostan? uhonorowani (wspominano prof. Tadeusza Krzymowskiego).

Inauguracj? uniwersytetu planuje si? na l pa?dziernika 1999 r. Wst?pnie w strukturze przewiduje si? 10 wydzia?ów i 4 instytuty kierunkowe. Warunkiem podstawowym jest zachowanie autonomiczno?ci uczelni. Rozwa?ane wydzia?y przysz?ego uniwersytetu to: bioin?ynieria zwierz?t, geodezja i gospodarka przestrzenna, rolnictwo i kszta?towanie ?rodowiska, technologia ?ywno?ci, medycyna weterynaryjna. Ponadto administracja i zarz?dzanie, biologia, pedagogika i nauki o sztuce, teologia oraz wydzia? humanistyczny.

W dalszym ci?gu trwaj? przemy?lenia restrukturyzacyjne i rozmowy nad struktur? nowej uczelni. Jej ostateczny kszta?t okre?lony zostanie we wniosku, nad którego opracowaniem toczy si? znojna praca. Jak powiedzia? rektor ART prof. Stefan Smoczy?ski, b?dzie to nowy typ uniwersytetu, podobny do opolskiego. Nie ma te? jeszcze konkretnej nazwy uczelni. Proponowano kilka nazw uniwersytetu, np. w Olsztynie, Olszty?ski czy Warmii i Mazur. Ta sprawa rozstrzygni?ta musi by? przed z?o?eniem wniosku do MEN. Poni?ej tre?? jednomy?lnie przyj?tego stanowiska:

Stanowisko Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, Senatu Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Olsztynie i Rady Naukowej Warmi?skiego Instytutu Teologicznego, przyj?te podczas wspólnego posiedzenia 26 maja 1998 r.

"Zebrani 26 maja 1998 roku na wspólnym posiedzeniu cz?onkowie senatów: ART i WSP oraz Rady Naukowej WIT akceptuj? tre?? wniosku w sprawie utworzenia uniwersytetu w Olsztynie, którego tezy przedstawili zebranym: prof. Stefan Smoczy?ski - rektor ART, prof. Andrzej Staniszewski - rektor WSP i ks. dr J. Guzowski -- rektor Wy?szego Seminarium Duchownego "Hosianum". Zebrani wyra?aj? tak?e opini?, ?e dokumentacj? wniosku o utworzenie uniwersytetu nale?y przekaza? przewodnicz?cemu powo?anego przez ministra edukacji narodowej Zespo?u ds. Utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie, z pro?b? o przedstawienie wniosku ministrowi edukacji narodowej. Zebrani uznaj? równie? za celowe zaapelowanie do parlamentarzystów ziemi olszty?skiej o poparcie stara? w sprawie utworzenia uniwersytetu w Olsztynie."

16 czerwca 1998 r. wiceminister edukacji narodowej, a zarazem przewodnicz?cy Zespo?u ds. Utworzenia Uniwersytetu w Olsztynie prof. Jerzy Zdrada odebra? w Warszawie wniosek w sprawie powo?ania uniwersytetu. Wniosek na r?ce wiceministra z?o?yli: prof. dr hab. Stefan Smoczy?ski, rektor ART; prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, rektor WSP; ksi?dz dr Jan Guzowski, rektor olszty?skiego Seminarium Duchownego. W delegacji znale?li si? ponadto: wojewoda olszty?ski Zbigniew Babalski, prorektor ART prof. Ryszard Górecki, prorektor WSP prof. Józef Górniewicz oraz ks. bp dr Jacek Jezierski.

17 grudnia 1998 r. Rada G?ówna Szkolnictwa Wy?szego skierowa?a wniosek o utworzenie uniwersytetu w Olsztynie do zaopiniowania przez senaty: Uniwersytetu Wroc?awskiego, Uniwersytetu Gda?skiego i UAM w Poznaniu - oraz powo?uje Zespó? RG do przygotowania projektu opinii o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie w sk?adzie: prof. Andrzej Morawiecki, prof. Jerzy Bia?ejewski, prof. Andrzej Dubas;

25 lutego 1999 r. Rada G?ówna Szkolnictwa Wy?szego, po zapoznaniu si? z przedstawionym przez MEN projektem ustawy o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie oraz otrzymanymi w tej sprawie opiniami senatów Uniwersytetu Gda?skiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wroc?awskiego zaopiniowa?a pozytywnie projekt ustawy o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie i uchwa?? w tej sprawie przekaza?a ministrowi edukacji narodowej.

1 czerwca 1999 r. rz?d przyj?? projekt ustawy o utworzeniu uniwersytetu w Olsztynie.

5 lipca 1999 r. Centralna Komisja do spraw Tytu?u Naukowego i Stopni Naukowych postanowi?a przyzna? Wydzia?owi Ochrony ?rodowiska i Rybactwa Akademii Rolniczo-Technicznej im. M. Oczapowskiego w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo. Skutkuje to dwoma nowymi wydzia?ami w strukturze uniwersytetu.

6 lipca 1999 r. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i M?odzie?y pozytywnie zaopiniowa?a rz?dowy projekt ustawy w sprawie utworzenia uniwersytetu w Olsztynie. Pos?owie zaproponowali wprowadzenie poprawki dotycz?cej nazwy uniwersytetu na Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie. Innych uwag nie zg?aszano i przyj?to projekt bez poprawek. W posiedzeniu komisji brali udzia? równie? przedstawiciele uczelni tworz?cych uniwersytet -- ich rektorzy i rektorzy-elekci.

9 lipca 1999 r. Sejm RP uchwali? ustaw? o utworzeniu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie. G?osowanie: 269 g?osów "za", 106 pos?ów wstrzyma?o si? od g?osu, natomiast 18 pos?ów g?osowa?o "przeciw".

16 lipca 1999 r. Senat RP zdecydowan? wi?kszo?ci? g?osów (78 g?osów "za", 2 g?osy wstrzymuj?ce) popar? ustaw? sejmow? o utworzeniu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prezydent RP Aleksander Kwa?niewski podpisa? w czwartek, 12 sierpnia 1999 r., ustaw? o utworzeniu od l wrze?nia tego roku Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Kongregacja Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej w niedziel?, 15 sierpnia 1999 roku, erygowa?a Wydzia? Teologii na powstaj?cym Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 69 pod poz. 762 z dnia 20 sierpnia 1999 r. opublikowana zosta?a Ustawa z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

25 sierpnia 1999 r. minister edukacji narodowej prof. Miros?aw Handke powo?a? prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego na stanowisko rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie na okres od l wrze?nia 1999 r. do 31 sierpnia 2000 r.

30 sierpnia 1999 r. w siedzibie Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie odby?o si? uroczyste podpisanie umowy mi?dzy Konferencj? Episkopatu Polski a Rz?dem RP w sprawie utworzenia oraz funkcjonowania Wydzia?u Teologii Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie. W obecno?ci nuncjusza apostolskiego ks. arcybiskupa Józefa Kowalczyka, rektora ART prof. Stefana Smoczy?skiego, rektora WSP prof. Andrzeja Staniszewskiego, rektora Seminarium Duchownego ks. dr. Jana Guzowskiego, dyrektora WIT prof. Alojzego Szorca, przedstawicieli episkopatu i archidiecezji, a tak?e parlamentarzystów umow? podpisali: prymas ks. kardyna? Józef Glemp, minister edukacji narodowej prof. Miros?aw Handke, wiceminister prof. Jerzy Zdrada, metropolita warmi?ski ks. abp Edmund Piszcz i rektor Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard Górecki.

1 wrze?nia 1999 r. odby?o si? pierwsze robocze posiedzenie kierownictwa Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie. Jego uczestnikami byli rektorzy i prorektorzy b. ART i WSP, a tak?e dziekani i prodziekani wszystkich wydzia?ów obu uczelni oraz Warmi?skiego Instytutu Teologicznego. Sprawuj?cy od dzi? stanowisko rektora UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki wr?czy? osobom funkcyjnym, tj.: prorektorom, dziekanom i prodziekanom, dyrektorowi administracyjnemu i jego zast?pcom oraz kierownikom biur w strukturze administracyjnej - akty nominacyjne na odpowiednie stanowiska pracy.

3 wrze?nia 1999 r. - inauguracyjne posiedzenie Senatu Akademickiego Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego.

1 pa?dziernika 1999 r. - pierwsza inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie.

?ród?o: Informator Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego


Ta strona by?a odwiedzana 1332 razy (w tym z UWM 105 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa